sản phẩm tiêu biểu Trở về
Dịch vụ Đại lý Thuế và Tư vấn kế toán
..

COÂNG TY TNHH DÒCH VUÏ TÖ VAÁN KEÁ TOAÙN – THUEÁ ÑOÀNG NAI

Truï sôû chính: E 180 Voõ Thò Saùu, P. Thoáng Nhaát, Bieân Hoøa, Ñoàng Nai

Tel:   061.3918.767 - 0912.162.979          -       Fax:061.3918.769 

 Email;   hotrokhachhang@ktd.com.vn

Coâng ty TNHH Dòch vuï tö vaán  Keá toaùn – thueá Ñoàng Nai  ( KTD)

ñöôïc thaønh laäp chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng ngaøy 19/10/2010 theo giaáy pheùp ñaêng kyù kinh doanh soá 3602392293 do Sôû Keá  hoaïch – Ñaàu tö Ñoàng Nai caáp.

             Phöông chaâm hoaït ñoäng:

 KTD luoân tuaân thuû theo phöông chaâm laø bieán kieán thöùc thaønh giaù trò cho khaùch haøng vaø luoân ñoàng haønh cuøng doanh nghieäp trong vieäc toái öu hoùa soá thueá phaûi noäp gaén lieàn vôùi vieäc tuaân thuû theo phaùp luaät.

Dòch vuï cuûa chuùng toâi:

KTD cung caáp caùc dòch vuï tö vaán keá toaùn, thueá  vaø caùc nghieäp vuï  ñaïi lyù thueá  bao goàm nhöõng goùi saûn phaåm sau: dòch vuï keá toaùn thueá haøng thaùng; Keá toaùn thueá troïn goùi; Dòch vuï ñaïi lyù thueá, Nhoùm dòch vuï tö vaán thueá

A - Dòch vuï keá toaùn thueá haøng thaùng:

·    Dòch vuï keâ khai vaø noäp baùo caùo thueá haøng thaùng, quyù cho doanh nghieäp.

·    Dòch vuï haïch toaùn soå saùch vaø laøm Baùo caùo taøi chính, quyeát toaùn thueá haøng naêm.

·    Dòch vuï tham gia hoã trôï cuøng doanh nghieäp giaûi trình veà keá toaùn, thueá khi coù ñoaøn cô quan tieán haønh Thanh kieåm tra doanh nghieäp.

B - Dòch vuï keá toaùn thueá troïn goùi:

·    Dòch vuï haïch toaùn, thieát laäp heä thoáng soå saùch, baùo caùo thueá cho doanh nghieäp ñuùng chuaån möïc, cheá ñoä keá toaùn, phaùp luaät thueá Vieät Nam.

·    Dòch vuï tö vaán ñeå hoaøn thieän caùc chöùng töø thieáu soùt, tö vaán toái öu hoùa soá thueá phaûi noäp cho doanh nghieäp.

·    Dòch vuï tham gia hoã trôï cuøng doanh nghieäp giaûi trình veà keá toaùn, thueá khi coù yeâu caàu cuûa caùc cô quan phaùp luaät Thanh kieåm tra doanh nghieäp.

·    Toái öu hoùa soá thueá maø doanh nghieäp phaûi noäp.

C - Dòch vuï giaùm saùt taøi chính - keá toaùn – thueá:

AÙp duïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp coù boä maùy keá toaùn ñaày ñuû, coù nhu caàu giaùm saùt thöôøng xuyeân toaøn boä hoaït ñoäng vaø ñoä chính xaùc trong vieäc thöïc hieän coâng taùc keá toaùn – thueá .         

Noäi dung dòch vuï:

·    Ñònh kyø haøng thaùng kieåm soaùt heä thoáng soå saùch, soá lieäu keá toaùn

·    Tö vaán ñieàu chænh sai soùt trong coâng taùc keá toaùn

·    Kieåm soaùt toaøn boä baùo caùo veà thueá.

·    Hoã trôï giaûi trình khi quyeát toaùn thueá.

D - Nhoùm dòch vuï ñaïi lyù thueá:

·    Ñaêng kyù thueá.

·    Khai/ noäp/ quyeát toaùn thueá

·Dịch vụ Đại lý Thuế và Tư vấn kế toán
Xem chi tiết
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO ĐỒNG NAI
Văn Phòng: 396b, Phạm Văn Thuận, P.Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai
Trụ sở chính: 11/3D Đường Huỳnh Văn Nghệ, Kp2, P.Bửu Long , Biên Hòa, Đồng Nai
QuangCaoDongNai.Com Copyright © 2010 |Điện thoại: 061.8820200 - 0612.601.456| Fax:0613.822020